Z depozitára Krajskej galérie v Prešove: Akvizíce / 2010-2013

Publikované: 
27/03/2023
Kategórie: 
Z depozitára Krajskej galérie v Prešove: Akvizíce / 2010-2013

Od zápisu prvého umeleckého diela do evidencie zbierkových predmetov čoskoro uplynie 65 rokov. Podobne ako jeho autor, prešovský výtvarník Ernest Rákoši, ani zakladatelia Krajskej galérie, 9-členné kuratórium alebo vtedajšia umelecká obec, si netrúfli odhadnúť „životnosť“ novej kultúrnej inštitúcie v meste, jej vývoj alebo rozsah zbierkového fondu niekoľko desiatok rokov dopredu.

V súčasnosti Krajská galéria spravuje a ochraňuje viac ako 4500 umeleckých diel, ktoré do svojho majetku získavala postupne systematickým a cieľavedomým vyhľadávaním v ateliéroch výtvarníkov, na trhu s umením, formou kúpy, darovaním alebo administratívnym prevodom a na základe umelecko-historického výskumu v nadväznosti na svoje zákonom stanovené zameranie a poslanie. Pre dnešnú verejnosť sa spomenutý počet zbierok nemusí javiť ako veľkolepý,  a to najmä v porovnaní so slovenským národným múzeom, galériou, nebodaj so zahraničnými galériami zvučných mien, ale z hľadiska regionálneho významu, ide o jednu z najhodnotnejších a najkvalitnejších zbierok umenia 15. – 21. storočia.

Akvizičná činnosť, teda nadobúdanie umeleckých diel do zbierkového fondu galérie je proces, ktorý sa kontinuálne vinie celou históriou galérie. Jej cieľom bolo a ostáva získavanie, trvalé uchovávanie, odborné spracovanie a vedecké skúmanie predmetov kultúrnej hodnoty a ich prezentácia prostredníctvom výstav a výchovno-vzdelávacích aktivít. I keď sa tento proces javí ako jednoduchý a bezproblémový, viackrát skončil neúspechom aj v prípade Krajskej galérie a to najmä z dôvodu všeobecnej kultúrnej stagnácie, či jej finančného poddimenzovania.

Pravidelná prezentácia výsledkov akvizičnej činnosti patrí medzi jednu z hlavných priorít galérie. Aktuálne akvizície sa kurátori snažili zaradiť ak nie do samostatných kolekcií, tak aspoň do autorských, tematických alebo spoločných výstav aj v minulých rokoch. Poslednou zrealizovanou prehliadkou komplexne predstavujúcou kolekciu umeleckých diel získaných do zbierkového fondu za obdobie rokov 1995 – 2006 bola výstava Prírastky 1995 – 2006 v roku 2007. Bohatý súbor 163 diel od 68 autorov tvorili diela z oblasti maľby, kresby, grafiky, užitého umenia, ale i plastiky, ktorých vznik spadal do obdobia 19. – 2. pol. 20. storočia.

Prebiehajúca výstava Akvizície / 2010 – 2013 v priestoroch Malej výstavnej siene a Prízemia, prezentuje, vzhľadom na priestorové možnosti, výber z bohatej zbierky akvizícii KG v Prešove za obdobie rokov 2010 – 2013, kedy sa galérii podarilo obohatiť zbierkový fond o 167 diel od 18 autorov. „Novinky“ z depozitára ponúkajú pohľad nielen na formovanie umenia, ale aj prehľad o spôsobe a prioritách nadobúdania diel do zbierkového fondu galérie.

Menoslov výtvarníkov zastúpených na výstave je skutočne pestrý a okrem známych prešovských autorov staršej či strednej generácie (M. Jordán, R. Jordán, M. Dubay, A. Gaj, J. Němeček, F. Patočka, I. Šafranko, M. Brezina, S. Brezina, Ľ. Guman a i.) obsahuje aj doposiaľ málo frekventované mená umelcov, ktorých tvorba alebo profesionálne pôsobenie je prepojené na náš región. Medzi nich patria Ján Halás a Igor Ďurišin, ktorých grafické diela si môže verejnosť pozrieť vôbec po prvýkrát. V prípade Jána Halása sa jeho prepojenie s Prešovom viaže na obdobie vysokoškolských štúdií a výtvarného vzdelávania v ateliéroch Jozefa Bendíka, Eugena Lehotského i Júliusa Machaja a následne aj na niekoľkoročné pôsobenie v oblasti školstva a kultúry. Meno Igora Ďurišina rezonuje v poslednom období v spoločnosti čoraz častejšie, najmä v súvislosti so znovuobjavením jeho nadčasovej, v predchádzajúcom režime nežiaducej a nepochopenej, výtvarnej tvorby, ktorá vzbudila záujem odbornej i laickej verejnosti rovnako ako i jeho osobný život, ktorý sa rozhodol prežiť v emigrácii.

Vystavenú kolekciu dopĺňajú okrem už spomenutých grafických diel i maľby, kresby, plastiky a fotografie, čo z pohľadu diváka dodáva výstave atraktívnejší charakter a plnohodnotnejší umelecký zážitok. Rozsah tohto príspevku ako i samotnej výstavy nedovoľuje venovať sa obšírne tvorbe všetkých autorov ako i problematike akvizičnej činnosti. Môžeme len konštatovať, že spôsob výberu diel sa zhoduje s akvizičnou stratégiou galérie, ktorej cieľom je obohatiť zbierkový fond  dielami výnimočnej kvality a významu s ohľadom na východoslovenský región. 

PS: Prehliadka Akvizície / 2010 – 2013 ostáva v tomto momente už len spomienkou (sprístupnená 8.2.- 26.3.2023), ale veríme, že si našla obdivovateľov nielen medzi stálymi návštevníkmi galérie, ale aj v radoch mladšej generácie.

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Foto: Mgr. A. Chovancová, Mgr. A. Derfiňáková

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2023 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove