Interiéry v zbierkach

Publikované: 
28/02/2022
Interiéry v zbierkach

Nová výstava, ktorú  3. februára 2022 vo svojich priestoroch sprístupnila verejnosti Krajská galéria v Prešove môžeme do istej miery považovať aj za reflexiu na dlhotrvajúci trend, s ktorým sa stretávame v médiách, a to je dizajn, zariaďovanie interiérov či už pracovných, záhradných alebo bytových. 

„Interiéry“ v podobe tematickej výstavy zo zbierok Krajskej galérie v Prešove ilustrujú spôsoby výtvarného vnímania a kompozičného spracovania tohto motívu autormi naprieč celým 20. storočím. Zameranie sa na výber diel z kategórie maliarstva bolo účelové, keďže  táto oblasť výtvarného umenia v zbierkach galérie ponúka široký diapazón príkladov, na základe ktorých divák môže bezprostredne vnímať nielen definitívne dielo, ale aj výtvarné postupy demonštrované na viacerých variáciách konkrétneho motívu ako je to v prípade kolekcií olejomalieb Maxa Kurtha: Štúdia k obrazu Chorá matka či Kováčska dielňa alebo v komorných žánrových štúdiách Juraja Kresilu.

Rozhodujúcim bodom pre voľbu maliarskych diel bol aj fakt, že okrem obsahovej stránky ponúkajú väčšie možnosti sprostredkovania témy interiéru aj po formálnej stránke.  Od akademického, monumentálno-dekoratívneho maliarstva (Max Kurth), cez impresionistické prístupy (E. Halász–Hradil), verné, realistické zobrazenia (J. Nemčík, D. Kakuszová, J. Török a i.) až po pop-artový spôsob vyjadrovania (J. Filo), od minimalistických (J. Muška, J. Bendík, T. Žitňanová) až po monumentálne  realizácie (J. Berger, O. Bartošíková, M. Kurth) – v čom je kresba alebo grafika viac-menej výrazovo limitovaná – od klasickej portrétnej tvorby až po žánrovú a imaginatívnu abstraktnú maľbu.

V prenesenom význame môžeme interiéry chápať aj ako súčasť prírody: lesné zákutia ohraničené skupinou stromov, ktoré navodzujú pocit pokoja, samoty a tichej majestátnosti, alebo ako súčasť civilného života: uzatvorené až intímne prostredie kaviarenských záhrad či obytných dvorov, v ktorých rušný život mesta nahrádza pocit stíšenia, súkromia až rodinnej nálady.

Prezentovaná kolekcia síce môže pôsobiť príliš rozmanitým dojmom, ale v skutočnosti  ponúka istú hierarchiu. Tú nachádzame už v spomenutých rôznorodých výtvarných štýloch,  v dynamike maliarskeho rukopisu, farebnej škály ako i v kompozičných riešeniach vizuálnych prienikov  do čistého interiéru sakrálnych stavieb (M. Kurth: Interiér kostola v Jasove, E. Halász-Hradil: Chrám sv. Marka v Benátkach) a maliarskych ateliérov (J. Bendík: Ateliér na Mičurinovej ulici, J. Škatulár: Z ateliéru...) cez portréty zasadené do reálneho interiéru pracovne umelca (Rákoši Ernest: V ateliéri, Jakoby Július: V ateliéri), obytnej miestnosti (J. Nemčík: Podobizeň sediaceho muža), kostola (J. Bendík: V kostole, J. Török: Rabín), divadla (A. Jasusch: Pred predstavením, J. Muška: Baletka, Kresila Juraj: V divadelnej šatni) až po zátišia definujúce rozmery neutrálneho priestoru (Š. Hapák: Kuchynské zátišie, D. Kakuszová: Zátišie s keramikou, J. Nemčík: Zátišie s kartami).

Zámerom výstavy bolo upriamiť pozornosť odbornej i laickej verejnosti na to, že zbierkové fondy kultúrnych inštitúcií na Slovensku uchovávajú veľakrát výnimočné exponáty, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť zdrojom pri koncipovaní nielen autorských, ale i tematických a žánrových prehliadkach a výstavách.

Výstavu Interiéry si návštevníci Krajskej galérie v Prešove môžu pozrieť do 27.3.2022.

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Foto: archív KG

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk