Projekty Fondu na podporu umenia v praxi

Publikované: 
22/06/2022
Projekty Fondu na podporu umenia v praxi

Prostredie výstavných siení Krajskej galérie v Prešove poznajú dôverne mnohí návštevníci, najmä však tí, ktorí pravidelne navštevujú aktuálne výstavy alebo sprievodné kultúrne podujatia pripravované počas celého roka. Napriek nepredvídanej situácii, ktorá negatívne zasiahla do bežného života všetkých ľudí a oblastí, kultúry nevynímajúc, galéria počas pretrvávajúcej pandémie pokračovala v naplánovanej práci. Výsledky jej činnosti mohla verejnosť sledovať nielen formou sociálnych sietí, príspevkov v tlači, ale i virtuálnych prehliadok a to najmä v čase, kedy brány galérie boli pre verejnosť zatvorené. Okrem renovácií galerijných priestorov, príprav a realizácií nových výstav, sa jej odborní zamestnanci zapájali aj do rôznych projektov, ktoré by mohli byť prínosom nielen pre činnosť galérie, ale i pre verejnosť. 

Z celého spektra výstav, ktoré z verejných zdrojov v minulom roku podporil Fond na podporu umenia spomeňme aspoň výstavné projekty Obverse&Revese/Jozef „Karči“ Höger, Peter Lipkovič/Štyri strany tajomstva, Andrea Lipkovičová/ Denníky krajiny alebo Móda po covide. Pre návštevníkov priniesli opäť závan inakosti a aktuálnosti no i spestrenie dní počas epidemiologického uvoľnenia. Okrem výstavných projektov sa galéria zapojila i do výziev FPU, na projekty zasahujúce do oblasti ochrany a odborného ošetrenia zbierkových fondov, s pozitívnym výsledkom. Priebeh plnenia spomenutých projektov síce ostal pred očami verejnosti utajený, no s ich obsahom a úspešnou realizáciou sa galéria podelila aj s návštevníkmi formou výstavného projektu Prebudená minulosť i radom sprievodných kultúrnych a edukatívnych akcií vhodných pre všetky vekové kategórie, ktoré sa uskutočnili v priebehu posledných mesiacov tohto roku v priestoroch galérie.

Prvým z projektov roku 2021 s presahom realizácie do roku 2022, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia bolo „Reštaurovanie výtvarného diela J. Révésza zo zbierok KG v Prešove“. Galéria sa do obdobného projektu zapojila vôbec po prvýkrát. Voľba zbierkového predmetu, ktoré by malo prejsť odborným reštaurátorským ošetrením padla na olejomaľbu zo zbierkového fondu galérie, zaevidovanú ako dielo neznámeho autora, pod. ev. č. O 1230. Písomnej príprave pre projekt, predchádzala podrobnejšia obhliadka maľby pri ktorej sa zistilo, že približne v prvej tretine maľby sa nachádza bližšie nešpecifikovaný text. Ten bol následne s využitím protisvetla identifikovaný ako signatúra autora s datovaním: festete Révész 865. I keď isté znaky a technika maľby naznačovali spojitosť s týmto autorom, až tento nečakaný objav bol potvrdením správnosti dohadov. Dielo nebolo od jeho nadobudnutia do zbierkového fondu galérie podrobené žiadnemu reštaurátorskému zásahu a vykazovalo známky silného znečistenia depozitmi. Poškodenia  spôsobené zavlhnutím, ale i viaceré závažné perforácie mohli dielo pri ďalšej manipulácii znehodnotiť a bez urgentného odborného zásahu aj zničiť. Tieto argumenty potvrdil aj dlhoročný odborník v oblasti reštaurovania maľby Mgr. art. Petet Mlích, ktorý na diele uskutočnil vizuálny prieskum a následne prijal i miesto garanta odbornej a prezentačnej časti projektu. Aby sa s výstupom jeho odborného ošetrenia predmetnej olejomaľby mohla oboznámiť čo najširšia verejnosť, zaradila galéria do výstavného plánu prehliadku z oblasti reštaurovania a konzervovania umeleckých artefaktov zo svojich zbierok, ktoré v posledných rokoch prešli odborným ošetrením jej internými reštaurátormi. Výstava Prebudená minulosť, ktorej súčasťou je aj zreštaurovaná olejomaľba Juraja Révésza: Portrét sediacej dámy s vejárom, približuje nielen znovuobjavenú krásu a hodnoty umeleckých diel v majetku galérie, ale na základe fotodokumentácie aj náročnú a zodpovednú prácu reštaurátora, ktorá ostáva v mnohých prípadoch pre verejnosť „neviditeľná“.

Ďalšie dva projekty, ktoré galéria mohla realizovať aj vďaka finančnej podpore FPU, boli z programu ochrany zbierkových fondov. V svojej podstate nadväzujú aj na predchádzajúci projekt, keďže boli zamerané na „technické a technologické vybavenie konzervátorských/reštaurátorských  ateliérov“ a na „zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov účelovým mobiliárom.“ Reštaurátorské ateliéry galérií a múzeí bývajú zvyčajne pre návštevníkov neprístupné. Výnimkami, ktoré v minulosti urobila aj KG v Prešove, boli organizované návštevy menších školských skupín prípadne dospelých či už v súvislosti s výstavami alebo oslavami medzinárodného dňa múzeí a galérií. V rámci rozsiahlej rekonštrukcie galérie v rokoch 2015-2021, sa počítalo aj s priestormi pre potreby nového reštaurátorského ateliéru, ktoré by spĺňali štandardné podmienky pre prácu so zverenými zbierkovými predmetmi – manipulačný priestor, vhodné svetelné a klimatické podmienky, bezpečnosť atď. Nemenej dôležité je aj kvalitné technické a technologické vybavenie reštaurátorských dielní, pomocou ktorého sa zefektívni a optimalizuje namáhavá a precízna práca reštaurátora. Dobré svetlo je v ateliéroch  základným a nevyhnutným predpokladom pre správne ošetrenie a lepšie estetické spracovanie reštaurovaného diela. S cieleným využitím sekundárnych svetelných zdrojov (aj s pridaným zväčšovacím sklom) sa umožní nielen lepšia manipulácia s dielom počas ošetrenia, ale uľahčí sa aj práca pri reštaurátorskom výskume, identifikácií signatúry alebo určení rozsahu znečistenia. Prostredníctvom finančného príspevku z FPU mohla KG vybaviť reštaurátorský ateliér nielen svetelnými zdrojmi (stojanová lampa, UV lampa, lampa s posuvným ramenom, zväčšovacími sklom), ale aj užitočnými technickými pomocníkmi ako prenosný muzeálny vysávač alebo univerzálna reštaurátorská žehlička, ktoré absentovali vo „výbave“ reštaurátorských dielní už roky.

„Achillovou pätou“ mnohých múzeí a galérií na Slovensku je okrem iného i nedostatok vhodného priestoru pre správne uloženie zbierkových fondov. Dispozícia ako i veľkosť objektov je limitujúca, preto musia zbierkotvorné inštitúcie nezriedka riešiť dilemu kde, ako a z čoho vytvoriť bezpečný a vyhovujúci priestor pre rozmanité kolekcie svojich zbierok. Ani KG v tomto smere nie je výnimkou, ale už vyššie spomenutá rekonštrukcia jej pomohla aspoň na istý čas vyriešiť či oddialiť riešenie centrálneho depozitára a to adaptovaním priestoru bývalého ateliéru. Napriek tomu, že názov projektu „zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov účelovým mobiliárom“ znie pre čitateľa dosť komplikovane, jeho cieľom bolo vybaviť existujúci voľný priestor funkčným a pre uloženie zbierkových predmetov zodpovedajúcim systémom regálov ako aj súpravou  kombinovanej čističky a zvlhčovača vzduchu, ktoré optimalizujú klimatické podmienky v danom priestore. Tým, že KG pokračuje v úsilí o dopĺňanie a následné spracovávanie zvereného zbierkového fondu (záskavanie výtvarných a sochárskych diel autorov regiónu, ale aj v rámci celoslovenskej pôsobnosti), bolo viac ako potrebné vytvoriť dostatočný a primeraný priestor na ich bezpečné uloženie a ochranu pre ďalšie generácie. Aj vďaka aktuálne realizovanému projektu môže  galéria kontinuálne nadviazať na plnenie svojho hlavného poslania a činnosti.

Úspechy spomenutých projektov sa galéria pokúsila bližšie predstaviť prešovskej verejnosti  nielen formou zmienenej tematickej výstavy Prebudená minulosť, ale aj prostredníctvom viacerých edukatívnych a odborných programov, workshopov a komentovaných prehliadok. Pre členov Klubu priateľov KG  to boli napr. prednášky venované činnosti a poslaniu galérie, práci jej odborných pracovníkov alebo besedy s historikmi umenia či pozvanými reštaurátormi, ktorí prezentovali svoje príspevky z oblasti histórie a reštaurovania na príklade konkrétneho výtvarného diela J. Révésza Portrét sediacej dámy s vejárom. Širšej verejnosti zas galéria ponúkla zábavné a zároveň kreatívne aktivity, zamerané na prezentáciu pozície historikov a reštaurátorov galérií pri práci s umeleckým dielom a to počas divácky vyhľadávanej Noci múzeí a galérií a MDD.

Krátke zhrnutie troch projektov a tematicky koncipovaných sprievodných podujatí galérie, predstavuje len časť z práce, ktorú vykonávajú jej odborní zamestnanci na rôznych pozíciách a o ktorej sa verejnosť dozvedá len veľmi sporadicky. Veríme, že krátkym exkurzom do zákulisia galérie sme verejnosti umožnili poopraviť si mienku o efektívnosti, zmysluplnosti a opodstatnenosti   slovenských zbierkotvorných inštitúcií.

Za záver chceme všetkým priaznivcom výtvarného umenia a histórie len pripomenúť, že termín ukončenia výstavy Prebudená minulosť v priestoroch Krajskej galérie sa nezadržateľne blíži a možnosť vidieť ju v tejto koncepcii bude možné len do nedele 26. júna 2022.

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Foto: Mgr. J. Németh

Fond na podporu umenia
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk