V znamení medzinárodných podujatí aj Orest Dubay

Publikované: 
05/05/2023
V znamení medzinárodných podujatí aj Orest Dubay

Medzinárodných dní, ktorým Slovensko venuje zvýšenú pozornosť aj formou pestrej škály sprievodných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť, sa aj v mesiacoch apríl a máj objavujú viaceré, ktoré súvisia s kultúrou, umením a históriou, teda témami blízkymi pre našich návštevníkov.

Do tohto spektra spadajú okrem iného napr. Svetový deň umenia (15.4.), Svetový deň kultúrneho dedičstva (18.4.), Svetový deň grafiky (27.4.) alebo Medzinárodný deň múzeí a galérií (18.5.). V tejto súvislosti sme si aj my v Krajskej galérii, pripravili pre širokú verejnosť podujatia, ktoré tematicky korešpondujú s uvedenými svetovo uznávanými dňami a vyzdvihli nielen „existenciu“ kultúrnych a pamäťových inštitúcií, ich prácu, poslanie a význam, ale zároveň poukázali aj na kultúrne hodnoty, ktoré na Slovensku máme.

Na začiatok si pripomeňme ich význam:
„15. apríl, ktorý je dňom narodenia Leonarda da Vinci, je medzi umeleckými organizáciami celého sveta známy ako Svetový deň umenia už od roku 2011. Na plenárnom zasadnutí najväčšej organizácie zastrešujúcej profesionálnych výtvarníkov IAA / AIAP ho vtedy ustanovili zástupcovia viacerých krajín, medzi ktorými nechýbalo Slovensko prostredníctvom Slovenskej výtvarnej únie. Tohtoročné „narodeniny umenia“ sú obzvlášť významné, nakoľko Svetový deň umenia / World Art Day je od roku 2020 oficiálne zaradený do kalendára UNESCO“ (Pavol Kral, SVU, 2020)

„Svetový deň kultúrneho dedičstva alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel, ktorým je každoročne 18. apríl, vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla – International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Na tento deň ho v roku 1983 určila ďalšia medzinárodná organizácia – Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).“ (internet)

„27. apríl – Svetový deň grafiky alebo Svetový deň dizajnu sa pripomína od roku 1995 a je určený na deň založenia Medzinárodnej rady organizácií grafického dizajnu (ICOGRADA) v roku 1963. Deň je venovaný oslave grafického dizajnu, ktorého dôležitosť je potrebné zvýrazniť a propagovať. Zdôrazňuje úlohu grafických prostriedkov v živote jednotlivca i celej spoločnosti, ktoré majú vplyv na chovanie jednotlivca, ľudské vzťahy a formovanie života. Príspevky grafiky možno badať v ekonomickej, kultúrnej a sociálnej sfére života ľudí.“ (internet)

„18. máj – Medzinárodné podujatie nazvané Nuit européenne des musées / Európska noc múzeí a galérií si počas svojej dlhoročnej existencie získalo nielen stabilné miesto v kalendári, ale i pozornosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórií. Podujatie sa realizuje pod patronátom Rady Európy a jeho cieľom je „v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu“(nmag.sk). Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je spojený s Medzinárodným dňom pamiatok a historických sídiel (18. apríl) do Mesiaca kultúrneho dedičstva (18. apríl – 18. máj) v rámci kampane Európa - spoločné dedičstvo.
V zmysle predchádzajúcich riadkov sme sa preto rozhodli podujatia pre Klub priateľov KG a verejnosť v apríli prednostne nasmerovať (zamerať) na objavovanie nehnuteľných historických pamiatok, ktoré zatiaľ trochu unikajú pozornosti návštevníkov, prípadne je ich možnosť návštevy na základe skôr organizovaných prehliadok.

Prvá cesta za spoznávaním viedla do susedných Košíc, kde sa každý mesiac podobne ako v Prešove konajú „Potulky“ (v Prešove Objavovanie) s rozličnými témami. Piatok 14.4. 2023 sme sa pokúsili infiltrovať medzi košickú verejnosť a zúčastniť sa prehliadky Historickej radnice, ktorá podobne ako mnoho budov v historických jadrách našich miest, ukrýva veľa zaujímavostí, architektonickej a umeleckej krásy a niekedy aj množstvo pikošiek. Výhodou návštevy takýchto podujatí je fakt, že informácie zozbierané historikmi, bádateľmi, ale aj samotnými sprievodcami, dostanete takpovediac naraz v jednom balíku, častokrát okorenené reálnymi historickými príbehmi či spomienkami pamätníkov a je vám umožnené vidieť miesta ukryté za fasádami palácov či meštianskych domov. Sprievodcu históriou Radnice na Hlavnej 59, jej veľkolepého interiéru i exteriéru, nám robil Milan Kolcún, ktorého rozprávanie nás previedlo plynulo niekoľkými storočiami až po súčasnosť, spoznali sme mená staviteľov, sochárov, maliarov, ale aj osobnosti, ktoré prešli chodbami Radnice, obdivovali nástenné maľby nesúce poučenie, symboliku, význam… Ak ste milovníkmi histórie a chcete spoznať svoje mesto, jeho pamiatky, osobnosti, výnimočné udalosti a míľniky, je to vynikajúci spôsob ako a kde začať.

Akcia „Po stopách histórie“, ktorú sme zaradili do programu na piatok 28.4.2023, nás zavedie do Pečovskej Novej Vsi, neďalekej obce vyznačujúcej sa výraznou koncentráciou pamiatok zaradených aj do zoznamu NKP. Okrem barokového kostola sv. Ondreja, klasicistickej synagógy a kaplnky sa tu zachovalo aj veľké množstvo kaštieľov a kúrií. Aby sme sa o tejto významnej lokalite dozvedeli čo najviac, oslovili sme k spolupráci OZ Renesančný kaštieľ PNV, ktoré „bolo založené s cieľom propagácie a záchrany renesančného kaštieľa v obci Pečovská Nová Ves, ktorý je jediný svojho druhu v Európe.“ (pozn. tzv. Ringov kaštieľ, www.OZ Renesančný kaštieľ) Našim sprievodcom po týchto nepoznaných miestach, kde viaceré šľachtické rody zvučných mien našli svoj domov, bude predseda občianskeho združenia PhDr. Slavomír Karabinoš.

Aj výstavy, ktoré nájdu naši návštevníci v priestoroch galérie, sú v plnom súlade s obsahom a zmyslom už spomenutých svetových dní. Tematicky zameraná výstava grafein.sk.cz. je výsledkom cieleného výberu z rozsiahlej kolekcie grafických diel zastúpených v zbierkovom fonde Krajskej galérie. Okrem zámeru prezentovať rôznorodosť grafických techník, teda tlače z hĺbky, výšky a plochy, je tu snaha predstaviť grafiku ako plnohodnotný, autonómny odbor, s ktorým sa bežne stretávame v rôznych oblastiach nášho života (knihy, časopisy, médiá…) Prostredníctvom, čo do počtu limitovaných, grafických listov slovenských i českých autorov sa divákovi ponúkajú vizuálne prehľadné možnosti individuálnej a subjektívnej komparácie, interpretácie a pochopenia dimenzie jednotlivých diel. Súčasťou vystavenej kolekcie je i súbor dvanástich grafík prof. akad. mal. Oresta Dubaya, ktoré boli zaradené do programu 5.4. Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov v roku 2022 na základe výzvy Fondu na podporu umenia. Podporený projekt si kládol za cieľ prinavrátiť dielam pomocou vhodne zvolených odborných reštaurátorských postupov ich estetickú a výtvarnú hodnotu, zamedziť ich ďalšej nežiaducej degradácii pri manipulovaní a uskladnení diel, skvalitniť formu adjustácie diel, zvýšiť možnosť ich prezentácie v rámci výstavných projektov Krajskej galérie alebo iných slovenských i zahraničných kultúrnych inštitúcií v súvislosti s výpožičkami zbierkových predmetov, prípadne rozšíriť možnosti sprostredkovania informácií a vizualizácie diel formou monografických publikácií, tematicky koncipovaných katalógov. Výsledky realizácie projektu si návštevníci môžu sami pozrieť a zhodnotiť in situ, a na základe informačného panelu sa môžu dozvedieť aj bližšie informácie o projekte.

Spoznať človeka, ktorý svoj profesionálny život zasvätil umeniu, podieľa sa významnou mierou na jeho obnove, reštaurovaní a zachovaní pre ďalšie generácie, sa naskytá len veľmi výnimočne. V Krajskej galérii túto možnosť ponúkame našim návštevníkom v rámci interných výstav, tvorivých dielní a workshopov pre študentov i širokú verejnosť. V minulom roku tak mohli Prešovčania osobne poznať náplň práce a profesiu reštaurátora, ktoré sa môžu skôr nazvať poslaním. Prednášku, na ktorej boli prezentované reštaurátorské postupy na konkrétnom diele G. Révésza: Portrét sediacej dámy s vejárom, nám sprostredkoval samotný reštaurátor olejomaľby Mgr. art. Peter Mlích na podujatí v rámci KPKG. Krásu a jedinečnosť obnoveného diela sa podarilo zachrániť aj vďaka finančnej dotácii, z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

V tomto roku, 25. mája 2023, o 15.30 hod. zas pre záujemcov ponúkame možnosť stretnutia s odborníčkou na reštaurovanie papiera, diplomovanou reštaurátorkou Mgr. art. Jarmilou Tarajčákovou, ArtD., ktorá nám ozrejmí skryté úskalia pri práci s týmto jemným materiálom. Podujatie, na ktorom radi privítame okrem členov Klubu aj širokú verejnosť, sme nazvali „Refresh time“ alebo „Keď sa niečo podarí…“ bude zamerané na objasnenie reštaurátorských prác, zvolených technických a technologických postupov, použitých pri „znovuzrodení“ súboru grafík Oresta Dubaya.

Aby naša ponuka podujatí určených všetkým vekovým skupinám Prešovčanov v mesiaci máj bola kompletná, uvádzame, že už vo štvrtok 4. mája 2023 o 15.30 hod., sa fajnšmekri histórie Prešova môžu tešiť na pokračovanie prednášky „Z policajnej kroniky mesta Prešov II“, ktorú si v rámci cyklu „Z histórie Prešova“ pripravil doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. z Inštitútu histórie FF PU v Prešove.
Výnimočným a divácky veľmi úspešným podujatím s medzinárodným presahom je „Noc múzeí a galérií“, ktorá sa tohto roku uskutoční vo všetkých múzeách a galériách na Slovensku a vo svete, v sobotu 13. mája. Dvere kultúrnych inštitúcií sa otvoria pre milovníkov divadelných a hudobných predstavení, workshopov, nočných komentovaných prehliadok na prebiehajúcich výstavách, odborných prednášok a i., ktoré si jednotlivé zariadenia pripravili v rámci vlastnej réžie pre svojich stálych i mimoriadnych návštevníkov. Ak sa chcete dozvedieť čo si pre Vás pripravila Krajská galéria v Prešove v rámci aktuálneho 19. ročníka, sledujte jej program na sociálnych sieťach a webovej stránke galérie.

Na záver si dovolíme len uviesť, že v týchto dňoch prebieha inštalovanie novej súbornej výstavy košického výtvarníka Alexandra Eckerdta / Na konci veľkej modrej cesty, v kurátorskej koncepcii Mgr. Petra Markoviča, ktorá bude oficiálne sprístupnená slávnostnou vernisážou vo štvrtok 27. apríla o 16.00 hod. V ďalších priestoroch galérie na Vašu návštevu čakajú výstavy Zlatý súdok 2023, Sakrálne umenie 15. – 19.storočia, Martin Lettrich / Mr. Lett & Mr. Rich a Status quo / Richard Zozulák.

Fond na podporu umenia

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Foto: Mgr. A. Derfiňáková, Mgr. J. Németh, Mgr. A. Chovancová

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk