Realizácia projektu Reštaurovanie súboru grafík Oresta Dubaya 2022/2023

Publikované: 
08/06/2023
Realizácia projektu Reštaurovanie súboru grafík Oresta Dubaya 2022/2023

Od podpísania Zmluvy medzi Krajskou galériou v Prešove a Fondom na podporu umenia, ktorá odštartovala proces realizácie Projektu s názvom Reštaurovanie súboru grafík Oresta Dubaya, uplynul v týchto dňoch už rok. Z pohľadu nezainteresovaných sa tento časový úsek môže zdať pridlhý, no pre všetkých, ktorí sa podieľali na plynulom uskutočnení projektu a jeho následnej prezentácii predstavoval ďalšie z toho vyplývajúce organizačné a logistické úlohy. 

S výsledkami, ktoré tento projekt dosiahol, s úsilím, ktoré bolo vynaložené na jeho prípravu sa od apríla tohto roku mohli návštevníci galérie oboznámiť na výstave #grafein.sk.cz., v kurátorskej koncepcii Mgr. A. Chovancovej a taktiež na sprievodných podujatiach prispôsobených pre všetky vekové kategórie, znalcov umenia, ale i študentov stredných a vysokých škôl s umeleckým zameraním.

Výstava #grafein.sk.cz.

(zo zbierkového fondu krajskej galérie v Prešove)

„Grafika prešla počas svojho vývoja rozsiahlymi premenami. Vo svojich začiatkoch sa grafika spájala s reprodukovaním maliarskych diel veľkých umeleckých osobností. Cieľom bola najmä popularizácia umenia, rozšírenie všeobecných vedomostí aj k nižším vrstvám obyvateľstva. Okrem popularizačnej funkcie sa grafika využívala aj na dokumentáciu rôznych historických udalostí. Vzhľadom na jej prvotné smerovanie sa jej vymedzenie na samostatný odbor dialo pomerne pomaly, a až na začiatku 20. stor. sa grafika stala autonómnym  odborom. Všetky tieto okolnosti viedli k rozdeleniu grafiky na tzv. pôvodnú, reprodukčnú a grafiku voľnú a úžitkovú. (Mgr. A. Chovancová, 2023)“

Kolekcia predstavuje výber z rozsiahlej grafickej zbierky galérie a prezentuje viac-menej najčastejšie sa objavujúce grafické techniky v rámci československej výtvarnej scény. Prostredníctvom jednotlivých diel sa divákovi ponúka nielen kompaktný náhľad na charakteristické znaky tej ktorej grafickej techniky, ale aj na spôsob jej uplatnenia, variácií a kombinácií na príklade vybraných slovenských (A. Brunovský, Š. Čapka, Ľ. Fulla, O. Dubay, I. Ďurišin, A. Djuračka, A. Dzianová, T. Gáll, V. Hložník, J. Haščák, J. Hegyesy,  F. Jurík, P. Kocák,  P. Petráš st., M. Paštéka, A. Sučka, M. Sokol, I. Štubňa, J. Szabó, E. Sedlák, K. Tichý, E. Vološčuková) a českých umelcov (J. Brázda, J. Duchoň, J. Votruba, J. Šváb). Prezentované diela tvoria jednotlivé celky, ktoré oddeľujú texty definujúce grafické techniky, postupy a materiály využívané pri ich realizácii. Výstava tak nadobúda edukatívny význam a po obsahovej i vizuálnej stránke je prístupná a zrozumiteľná aj pre mladšiu generáciu z radov študentov.

Reštaurovaný súbor grafik Oresta Dubaya

Samostatný priestor v rámci spomenutej výstavy zaujal i súbor 12 grafík Oresta Dubaya, ktoré prešli odborným zásahom reštaurátorky prostredníctvom už v úvode uvedeného projektu cez Fond na podporu umenia, so zámerom prinavrátenia jeho pôvodnej vizuálnej a estetickej kvality. Vzhľad diel podobne ako i materiálová kondícia pred reštaurovaním, vykazovali znaky používania, priemerného opotrebenia, ale i znehodnotenia vonkajšími vplyvmi čo zodpovedá ich častej prezentácií, manipulácii s nimi od doby nadobudnutia diel do zbierkového fondu pred vyše 60 rokmi. Sekundárnym problémom, ktorý sa priamo podpísal aj pod vzhľad vybraných grafík, bolo aplikovanie voľných grafických listov na nevhodnú kartónovú podložku a následná adjustáž, opäť do nevhodne zvolených paspárt. I keď v období 60-70-tych rokov, táto forma adjustácie diel bola dobre mieneným zámerom ochrany samotných grafík (a bola často využívaná aj v iných pamäťových inštitúciách), po rokoch a aj nekvalitných a nesprávne zvolených materiáloch (kartón, pojivo) sa vykryštalizovala ako zásadný a nezvratný problém degradácie originálu. Dá sa povedať, že realizácia reštaurátorského zásahu a ošetrenia prišla vo veľmi vhodnom čase, ak nie v hodine dvanástej. Výsledky náročnej práce reštaurátorky, dokumentáciu diel v pôvodnom stave a po reštaurovaní si môžu diváci sami porovnať na základe fotodokumentácie.

Noc múzeí a galérií 13. 05. 2023 a  Workshop „Leporelo inšpirované grafikami Oresta Dubaya s autorskými básničkami“ 01. 06. 2023

Sprievodné podujatia určené pre deti i rodičov, školy i zrelú generáciu Prešovčanov, sú žiadaným doplnkom najmä zo strany stálych návštevníkov. Pripravované cyklicky, na mesačnej či ročnej báze, sú spestrením aktuálnych výstav, priblížením prezentovanej tvorby výtvarníkov hravou, poučnou i vtipnou formou. Inak tomu nebolo ani pri medzinárodnom podujatí Noc múzeí a galérií, kde na deti čakali rôzne úlohy pri práci s papierom, farbami a „kópiami“ grafík Oresta Dubaya. Pod ich rukami sa čiernobiele postavičky, veduty a krajiny, menili na pestrofarebné rozprávkovo nadýchané originály, ktoré naplno predstavili detskú nespútanosť, bezprostrednosť a fantáziu. Každý si odniesol svoj originálny výrobok či už vo forme obrázka alebo pexesa domov, ako spomienku na príjemné popoludnie strávené v galérii.

Sprostredkovať oslavu deťom počas ich medzinárodného sviatku v prostredí galérie sa možno bude zdať nudné, ale pre deti zo Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove, je aj takýto spôsob vítaným spestrením a vybočením zo stereotypu a striktných školských pravidiel a povinností. Na deti čakali zmenšené „kópie“ 12 grafík Oresta Dubaya, ktoré bolo potrebné priradiť k autorským básničkám A. D., výtvarne dotvoriť a vyhotoviť originálne leporelo. Kolektívna snaha o vyhotovenie vlastného knižného príbehu, práca s lepidlom, sem-tam aj s nožnicami, literárnym textom a obrázkom sa zmenila na menšiu neohlásenú súťaž kedy sa  jednotlivé skupinky detí túžili s výsledkom svojej práce dostať do vedenia. Napriek všetkým prekážkam a nástrahám, sa podarilo dielka každému krásne „autenticky“ a úspešne dokončiť. Na precvičenie svojho farebného a priestorového cítenia využili väčšie formáty „grafík“, ktoré mohli ľubovoľným spôsobom „oživiť“ pomocou farbičiek. Aj prostredníctvom týchto výtvarných diel sme nazreli do vnímania sveta detskými očami a urobili si malú sondu do duše najmladších.

Refresh time alebo Keď sa niečo podarí...25. 05. 2023

Pod týmto názvom sa ukrývalo ďalšie z pripravených podujatí pre laickú i odbornú verejnosť, ktorým sme chceli v jednom predstaviť odborného garanta projektu a zároveň výnimočnú, bezpochyby náročnú a nenahraditeľnú profesiu diplomovanej reštaurátorky Mgr. art. Jarmily Tarajčákovej, ArtD., bez prispenia ktorej by sme dnes nemohli opäť obdivovať jedinečnosť grafík Oresta Dubaya. Nájsť si čas a priestor v zaplnenom pracovnom kalendári a podeliť sa so svojimi dlhoročnými skúsenosťami reštaurovania materiálu akým je papier v priestoroch galérie s anonymným obecenstvom si vyžaduje zbehlosť v kombinatorike a aj trochu guráže. Pre galériu a veríme, že aj verejnosť, je druh takýchto odborných prednášok veľmi ceneným príspevkom v rámci ktorého sa dozvieme nielen o úskaliach, ale aj radostiach, o technologickom postupe pri reštaurovaní, o nástrojoch a pomôckach rôzneho druhu, bez ktorých by celý proces nemohol plynulo prebiehať a samozrejme aj o charaktere a vlastnostiach papierového média. Pri zhodnotení podujatia za veľké pozitívum môžeme považovať to, že aj odborná terminológia využívaná v odbore akým je reštaurovanie, môže byť podaná veľmi zrozumiteľne, pútavo a zároveň aj poučne.

Ak by sme mali celkovo zhodnotiť priebeh a výsledky projektu, musíme konštatovať, že všetko prebehlo veľmi plynule a s evidentne kladným výsledkom v prospech galérie, od vynikajúcej spolupráce s Mgr. art. J. Tarajčákovou, ArtD., cez návštevnosť na výstave i sprievodných podujatiach. Ak dostáva galéria spätnú väzbu, je to pre ňu povzbudením a motiváciou, impulzom, že vynaložená námaha mala zmysel.

Veľmi výnimočným a nečakaným prekvapením pre galériu bola aj emailova odozva od pani Dr. M. Dubayovej, ktorá sa o našich podujatiach dozvedela zo sociálnych sietí a vysoko ohodnotila prístup galérie k zbierkam, záujem o ich ochranu, ale aj formy propagácie grafického umenia jej svokra. Jej slová poďakovania si veľmi vážime a veríme, že v budúcnosti budeme môcť pokračovať v načatom zámere aj vďaka významnej podpore Fondu na podporu umenia a nášho zriaďovateľa, Prešovského samosprávneho kraja. 

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Foto: Mgr. A. Chovancová, Mgr. A. Derfiňáková, Mgr. J. Németh

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Fond na podporu umenia
Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk