Nature (at) work - Príroda pri práci

Publikované: 
03/04/2024
Nature (at) work - Príroda pri práci

In Reverso vol. V:
NATURE @ WORK / príroda pri práci

Vladimír Ganaj – Oto Hudec – Klára Kusá – Michal Machciník – Erik Sikora – Ľubomír Slovinský – Michaela Šuranská – Adam Vačkář (CZ) – Ondrej Zoričák (SK/AT)

kurátor: Adam Macko
trvanie: 10.4. – 21.7.2024
miesto: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51, 08001 Prešov / veľká výstavná sieň
vernisáž: streda 10.4.2024 o 18:00

Kolektívna výstava vybraných autorov širokého spektra vizuálnych médií tematizuje dichotómiu vzťahu prírody a práce. Reflektuje vstup človeka do dynamiky ekologických procesov a polemizuje s úvahou o ne-raste, čím ponúka špekulatívnu víziu pre potenciál ľudstva. Inštalačný zámer problematizuje primárne negatívnu antropickú činnosť a naznačuje optiku, v ktorej je príroda samotná non-humánnym ne-egoistickým tvorcom. Planetárne pôsobenie ľudského druhu má okrem ekologických dopadov aj politické, sociálne a ekonomické kontexty. Existenciálna kríza pandemického a klimatického ohrozenia akcelerovali potrebu komplexného prehodnotenia, ktoré nie je len tematické, ale cieli na pozíciu umelca aj ako producenta a zajatca súčasného prekariátu. Človek ako autor a hýbateľ procesov je v roli suplementu kolektívu v metasieti eko-infrašruktúry.

Výstava ako celok predstavuje komentár k medziodborovým vzťahom umenia s archeológiou, baníctvom, históriou, biológiou a inými vedami. Konkrétne diela tematický koncept reflektujú z pozície univerzálnych materiálových foriem, interkultúrne prenosných a špecificky aplikovateľných. Inštalačný zámer tvorí naratív konfrontácie tvorby a práce cez apropriovaný technický materiál, biologickú procesualitu, dystopické komunikácie s prírodou, či syntetizovanú biodiverzitu. Autorov spája prítomnosť prírodnej vizuality či dekonštrukcia obrazu prírody, zároveň technické medziodborové aspekty skôr výskumného charakteru. Umelci sú zároveň výskumníkmi, komentátori stavu ľudskej kondície.

Výstava je v poradí piatou samostatnou operáciou v rámci cyklu In Reverso, ktorý skúma interpretačné obraty v umení. Vychádza z kritickej teórie (S. Sontag) a konfrontuje skúmané obraty s inštitucionálnou postprodukciou (N. Bourriaud). Ekologický a pro-biotický obrat je tu v diskusii s objekt-orientovanou teóriou resp. dematerializáciou média. Estetika rozhraní a planetárnych vzťahov ponúka vlastnú verziu topografie antropickej aktivity. Od senzitívnych gest po brutalistický materializmus, akceleruje sa „prísľub monštier“ Bruna Latoura.

„Vedomie ohrozenia je hýbateľom pokračovania ľudského projektu.“
Thomas Moynihan: X-risk: How humanity discovered its own Extintion, MIT Press, 2020


In Reverso vol. V:
NATURE @ WORK

Vladimír Ganaj – Oto Hudec – Klára Kusá – Michal Machciník – Erik Sikora – Ľubomír Slovinský – Michaela Šuranská – Adam Vačkář (CZ) – Ondrej Zoričák (SK/AT)

curator: Adam Macko
duration: 10.4. – 21.7.2024
place: Regional gallery in Prešov, Hlavná 51, 08001 Prešov / large exhibition hall
opening: Wednesday 10.4.2024 at 6pm

The collective exhibition of selected authors of a wide range of visual media thematizes the relationship between nature and work. The focus is on human influence on ecological processes and debates with the consideration of the so-called degrowth. In addition to impacts on the environment, human planetary action also has political, social and economic contexts. There is a need for a comprehensive reassessment, which is not only thematic, but aims at the position of artists as well as a produceres and part of the precariat. The exhibition as a whole is a commentary on the interdisciplinary relations between art and archaeology, mining, history, biology and other sciences. The authors are united by the presence of natural motifs or the deconstruction of the image of nature. Artists are also researchers, commentators on the state of the human condition.

The exhibition is the fifth independent operation in the series In Reverso, which explores interpretive turns in art. The ecological and pro-biotic turn is here in discussion with object-oriented theory, we move from sensitive gestures to brutalist materialism.

"Awareness of threat is the driving force behind the continuation of the human project."
Thomas Moynihan: X-risk: How humanity discovered its own Extintion, MIT Press, 2020

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva: CUBS PLUS s.r.o., Mudroňová 29, 04001 Košice
Návštevnosť:  
© 1956 - 2024 Všetky práva vyhradené pre Krajská galéria v Prešove
Created by Monsense.sk